สมัครเรียนอนุบาล ๑


ขั้นตอนการสมัครเรียน
1. กรอกข้อมูลนักเรียนในส่วนต่างๆให้ครบถ้วน
2. ใส่หมายเลขยืนยันการสมัคร
3. กดปุ่มส่งใบสมัครเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้าย


  ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร


คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
บัตรประชาชน
เกิดวันที่
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

  เอกสารหลักฐาน


         หลักฐานในการสมัคร
         - รูปถ่าย
         - สูติบัตร
         - ทะเบียนบ้านนักเรียน
         - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
         - ทะเบียนบ้านบิดา,มารดา,ผู้ปกครอง
         - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง (ถ้ามี)

         หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างพร้อมส่งในวันรายงานตัว

หมายเลขยืนยัน
1202
ใส่เลขยืนยันการสมัคร