เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์


ลักษณะสัญลักษณ์เป็นรัศมี 19 แฉก สีน้ำเงิน สลับ ชมพู ที่กระจายอยู่รอบเจดีย์สถาน อยู่เหนือตัวอักษร ท.ก. สีน้ำเงิน ชมพู มีตัวอักษรชื่อโรงเรียนสีขาวอยู่บนริบบิ้นสีชมพูขอบสีน้ำเงิน ด้านล่าง

รัศมี 19 แฉก หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา นำไปสู่ความเจริญ รุ่งเรือง ชื่อเสียง เกียรติยศ ความกตัญญูกตเวที
เจดีย์สถาน หมายถึง ความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี ครูอาจารย์
อักษร ท.ก. หมายถึง อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน
สีน้ำเงิน ชมพู แสดงถึง สีประจำโรงเรียน

รวมความหมาย โรงเรียนวัดเทพากร(เลี่ยมมมาตุทิศ) จะพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีสติปัญญา บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและความกตัญญูกตเวที ภายใต้ความมีระเบียบวินัย ที่จะนำมาซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังศาสนสุภาษิตของโรงเรียน “สุวิชา จริยสมฺปนฺโน” ผู้รู้ดี ผู้ประพฤติดี คือ ผู้เจริญ