ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาโรงเรียน
" คุณธรรม ความรู้ คือรากฐานแห่งชีวิต "
คติธรรม
สุวิชา จริยสัมปันโน
ผู้รู้ดี และประพฤติดี คือ ผู้เจริญ

คำขวัญประจำโรงเรียน
ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียน ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีทักษะด้านเทคโนโลยี ปฏิบัติได้จริงอย่างพอเพียง ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัดและภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
๕. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร