ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ)
โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 583 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2456 โดยท่านผู้หญิงเลี่ยม สุริยศักดิ์มนตรี ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประถมเลี่ยมมาตุทิศ จัดสอนวิชาสามัญ และวิสามัญ แผนกสามัญสอนถึงชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมศึกษาปีที่ 3) แผนกวิสามัญสอนการทอผ้า
วันที่ 4 พฤษภาคม 2476 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นตรงต่ออำเภอบางพลัด ได้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนประชาบาลบางพลู 1 (เลี่ยมมาตุทิศวัดเทพากร)
วันที่ 7 มิถุนายน 2481 ยุบอำเภอบางพลัดไปรวมกับอำเภอบางกอกน้อย เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลบางพลัด 3 (เลี่ยมมาตุทิศวัดเทพากร)
วันที่ 4 เมษายน 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการเรียกชื่อโรงเรียนประชาบาลและเทศบาล ให้ใช้ชื่อวัด หมู่บ้าน ถนน หรือชื่ออื่นใดที่ประชาชนนิยมเรียกกันทั่วไป เป็นชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2495
วันที่ 1 เมษายน 2506 ได้โอนกิจการต่างๆ ไปขึ้นกับเทศบาลนครนนทบุรี เรียกว่า โรงเรียนเทศบาล วัดเทพากร
พ.ศ.2514 โอนไปรวมกับเทศบาลกรุงเทพฯ เรียกเทศบาลนครธนบุรี
วันที่13 ธันวาคม พ.ศ.2515 มีการรวมกรุงเทพและธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่ากรุงเทพมหานคร จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดเทพากร สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
พ.ศ.2518 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7
พ.ศ.2521 ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตร พ.ศ.2503 เป็นหลักสูตร พ.ศ.2521 สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
พ.ศ.2545 กลับมาใช้ชื่อโรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2545
ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา

โทรศัพท์ / โทรสาร / อีเมล์
โทรศัพท์ 0-2424-4089
โทรสาร 0-2424-4089
อีเมล์ TPK2555 @hotmail.com
เว็บไซต์ www.tpk.ac.th