ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางเรืองลอง จิรชีวีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ruanglong2409@gmail.com
ครูประจำชั้นอนุบาล1
นางจิรภา โกมินทร์
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : jirapagomin@gmail.com
ครูประจำชั้นอนุบาล2
นางณภัทรสร กระรันต์
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : poolom.555@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายศิราวุธ เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : Noosi.puppy@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายเด่น ออมอด
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : tidtor388@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายทัตเทพ พวยฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : tatthepuru@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางญาดาวรัชญ์ เลิศไตรกุล
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : yada2016@hotmail.com,yadawaruch@tpk.ac.th
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางพิมพ์พิชชา บางเขียว
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : pimpicha987@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวกนกพร โลนันท์
ตำแหน่ง : ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : kanokpon.lon@gmail.com

นางบุญทวี แก่นกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ : -

นางสาววิยะดา รัตนบุณย์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นางสาวกัลยา ลอยถาดทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นายธานินทร์ เผื่อแผ่
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : -

นางรุ่งนภา ตั้งตระกูลลาภ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อีเมล์ : -