ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางเรืองลอง จิรชีวีวงศ์
ตำแหน่ง : ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นอนุบาล1
นางณภัทรสร กระรันต์
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นอนุบาล2
นางจิรภา โกมินทร์
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายศิราวุธ เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูรับเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายทัตเทพ พวยฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวฬชฎากาญจน์ ศรีกล่อม
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางญาดาวรัชญ์ เลิศไตรกุล
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : yadawaruch@tpk.ac.th
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางพิมพ์พิชชา บางเขียว
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายเด่น ออมอด
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูพิเศษ
นายสง่า สาแก้ว
ตำแหน่ง : ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูพิเศษ
นางสาวกนกพร โลนันท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : -

นางบุญทวี แก่นกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ : -

นางสาววิยะดา รัตนบุณย์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นางสาวกัลยา ลอยถาดทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นางสาวศิริลักษณ์ ใยระย้า
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นายธานินทร์ เผื่อแผ่
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : -

นางรุ่งนภา ตั้งตระกูลลาภ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อีเมล์ : -