ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาววิชญาภรณ์ โกติรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการ
อีเมล์ : -
ครูประจำชั้นอนุบาล1
นางสาวขวัญชนก วงศ์เอกอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : hellooommie@gmail.com
ครูประจำชั้นอนุบาล2-3
นางสาวรสรินทร์ ขวาขันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : rossarin123green@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายศิราวุษฐ์ เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : Noosi.puppy@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาววันวิสา พลายแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Wanwisa.4758@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายทัตเทพ พวยฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : tatthepuru@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางญาดาวรัชญ์ เลิศไตรกุล
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : yada2016@hotmail.com,yadawaruch@tpk.ac.th
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางพิมพ์พิชชา บางเขียว
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : pimpicha987@gmail.com
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางกนกพร ธาตุวิสัย
ตำแหน่ง : ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
อีเมล์ : kanokpon.lon@gmail.com
ครูพิเศษ
นายเด่น ออมอด
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการ
อีเมล์ : tidtor388@gmail.com
ครูพิเศษ
นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pornweena@gmail.com

นางสาววิยะดา รัตนบุณย์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นางสาวกัลยา ลอยถาดทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
อีเมล์ : -

นายธานินทร์ เผื่อแผ่
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : -

นางรุ่งนภา ตั้งตระกูลลาภ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อีเมล์ : -

นางสาวศิริลักษณ์ ใยระย้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ : siriluk.rr@gmail.com